Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 99 of 113

bladsy 98 Kennisgewing van algemene jaarvergadering Ingevolge die Maatskappywet Nr 71 van 2008 aandeelhouers wat by die algemene soos gewysig ("die Wet"), word hiermee kennis jaarvergadering verteenwoordig wil word. Die gegee van die sewende algemene voltooiing van 'n volmagvorm verhoed nie die jaarvergadering van Media24 Beherend betrokke aandeelhouer om die algemene Eiendoms Beperk ("die maatskappy"), wat jaarvergadering by te woon en daarop te stem op Maandag 2 September 2013 om 11:00 (in die plek van die aandeelhouer se in Saal 4B, Kaapstadse Internasionale gevolmagtigde) nie. Konferensiesentrum, Convention Square, Laer Langstraat 1, Kaapstad, gehou sal word. Identifisering van deelnemers aan die vergadering Neem asseblief kennis dat die Neem asseblief kennis dat, voordat enige registrasietoonbank vir registrasie om op persoon 'n aandeelhouersvergadering kan Maandag 2 September 2013 by hierdie bywoon of daaraan kan deelneem, daardie vergadering te stem, om 10:45 op daardie persoon redelikerwys bevredigende identifikasie dag sal sluit. moet kan verskaf, en die persoon wat op die vergadering voorsit, redelikerwys oortuig Rekorddatum, bywoning en stemming moet wees dat die reg van daardie persoon Die rekorddatum vir die vergadering is om te stem, hetsy as 'n aandeelhouer of as 19 Augustus 2013, die datum waarop 'n 'n gevolmagtigde vir 'n aandeelhouer, persoon as 'n aandeelhouer van die redelikerwys bevestig is. Vorms van identifikasie maatskappy geregistreer moet wees om sluit geldige identiteitsdokumente, rybewyse geregtig te wees om die algemene en paspoorte in. jaarvergadering by te woon en daarop te stem. Doel van vergadering 'n Aandeelhouer wat geregtig is om die Die doel van die vergadering is om (i) die vergadering by te woon en daarop te stem, mag direkteursverslag, die geouditeerde finansiële een of meer persone as 'n gevolmagtigde(s) jaarstate van die maatskappy vir die onmiddellik benoem om die vergadering in die plek van die voorafgaande finansiële jaar en die ouditkomitee aandeelhouer by te woon, daaraan deel te se verslag voor te lê, en (ii) die besluite soos neem en daarop te stem. 'n Gevolmagtigde hierin uiteengesit, te oorweeg en, indien hoef nie 'n aandeelhouer van die maatskappy goedgekeur, met of sonder wysiging te aanvaar, te wees nie. en (iii) enige ander sake wat met of sonder vooraf kennisgewing aan die maatskappy deur 'n Volmagvorm met die nodige aanwysings vir die aandeelhouers van die maatskappy geopper voltooiing word aangeheg vir die gebruik van word, te oorweeg. Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013