Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 98 of 113

bladsy 97 Ashoek (A H) Adhikari (50) is die hoofbestuurder verantwoordelik vir korporatiewe en regsdienste by Media24. Hy is 'n prokureur van beroep en nadat hy 10 jaar lank as prokureur gepraktiseer het, het hy na die openbare sektor geskuif, waar hy verskeie poste in die provinsiale administrasie van die Wes-Kaap in die portefeuljes omgewings- en kultuursake, maatskaplike dienste en armoedeverligting, behuising en plaaslike regering beklee het. Voordat hy na Media24 geskuif het, was hy die hoofbedryfsbeampte in die kantoor van die premier. Hy was aktief betrokke by die bestuurstoesig van die prokureursberoep en het sedert 1998 as raadslid en van 2001 tot 2004 as ondervoorsitter van die Kaapse Wetsgenootskap gedien. In hierdie tydperk was hy voorsitter van die Regsvereniging van Suid-Afrika se transformasiekomitee en het hy in die minister se beheerkomitee gedien om die transformasiehandves vir die prokureursberoep op te stel. Hy is tans voorsitter van die ouditkomitee van die Prokureursgetrouheidsfonds en adjunk voorsitter van die Isandla Instituut. Hy dien in die raad van Accelerate Cape Town en van die Ekonomiese Ontwikkelingsvennootskap vir die Wes-Kaap. Administrasie en korporatiewe inligting Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk Registrasienommer 2006/021434/06 Maatskappysekretaris Lurica Klink Heerengracht 40 Kaapstad 8001 (Posbus 2271, Kaapstad 8000) Geregistreerde kantoor Heerengracht 40 Kaapstad 8001 (Posbus 2271, Kaapstad 8000) Oordragsekretaris Link Market Services South Africa Eiendoms Beperk (Registrasienommer 2000/007239/07) 13de Verdieping, Rennie House Ameshoffstraat 19 Braamfontein 2001 (Posbus 4844, Johannesburg 2000) Onafhanklike ouditeur PricewaterhouseCoopers Geïnk. Waterhouse Place 1 Century City Kaapstad 7441 (Posbus 2799, Kaapstad 8000) Oproepsentrum 0860 12 12 24 www.welkomyizani.com Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013