Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 70 of 113

bladsy 69 Verslag van die ouditkomitee vir die jaar geëindig 31 Maart 2013 Die ouditkomitee lê graag hierdie jaarverslag voor, soos vereis deur artikel 94 van die Suid-Afrikaanse Maatskappywet Nr 71 van 2008 ("die Wet"). Verantwoordelikhede van die ouditkomitee Die ouditkomitee het formele opdragte, soos deur die direksie aan hom opgedra, aanvaar as sy ouditkomitee-handves. Die ouditkomitee het die verantwoordelikhede ooreenkomstig sy handves uitgevoer en ingevolge die Wet soos volg nagekom: Die ¶¶ tussentydse finansiële state en finansiële jaarstate is nagegaan, met 'n uiteindelike aanbeveling aan die direksie om hulle te aanvaar. Tydens sy oorsig het die komitee: –  toepaslike stappe gedoen om te verseker dat die finansiële jaarstate ooreenkomstig Internasionale Finansiële Verslagdoening standaarde (IFRS) en soos vereis deur die Maatskappywet van Suid-Afrika opgestel is –  interne finansiële beheermaatreëls oorweeg en, waar toepaslik, aanbevelings daaroor gedoen –  kwelvrae of klagtes met betrekking tot rekeningkundige beleid, interne oudit, die oudit of inhoud van finansiële jaarstate en interne finansiële beheermaatreëls hanteer, en – regsake oorweeg wat 'n beduidende impak op die organisasie se finansiële jaarstate kan hê. Die eksterne ouditverslae oor die finansiële ¶¶ jaarstate is nagegaan. Die ¶¶ handves vir interne oudit en die interne ouditplan is goedgekeur. Die ¶¶ interne oudit- en risikobestuursverslae is nagegaan en, waar toepaslik, is aanbevelings aan die direksie voorgelê. Die ¶¶ doeltreffendheid van risikobestuurs-, beheer- en bestuurstoesigprosesse is geëvalueer. Die ¶¶ onafhanklikheid van die eksterne ouditeur is geverifieer, PricewaterhouseCoopers Geïnk. is as die ouditeur vir 2013 genomineer en die aanstelling van mnr H Zeelie as die aangewese ouditeur is aangeteken. Die ¶¶ ouditgelde en diensvoorwaardes van die eksterne ouditeur is goedgekeur. Die ¶¶ aard en omvang van toelaatbare nie-ouditdienste is bepaal en kontrak voorwaardes vir die lewering van nieouditdienste deur die eksterne ouditeur is goedgekeur. Lede van die ouditkomitee en bywoning van vergaderings Die ouditkomitee het tot 17 April 2013 uit die nie-uitvoerende direkteure hieronder bestaan. Mnr S S de Swardt is op 17 April 2013 as voorsitter en lid van die komitee in die plek van prof R C C Jafta aangestel. Die komitee vergader minstens drie keer per jaar ooreenkomstig die handves van die ouditkomitee. Vier vergaderings is gedurende die oorsigjaar gehou. Besonderhede van bywoning verskyn op bladsy 64 van die geïntegreerde jaarverslag. Al die lede tree onafhanklik op soos beskryf in artikel 94 van die Wet. Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013