Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 49 of 113

bladsy 48 Korporatiewe bestuurstoesig Inleiding Die direksie bedryf die sake van die groep met integriteit, deur geskikte korporatiewe bestuurstoesigpraktyke toe te pas. Media24 is 'n vooraanstaande mediagroep in Afrika. Dit is 'n filiaal van Naspers Beperk, 'n maatskappy wat op die JSE Beperk (JSE) en die Londense aandelebeurs (LSE) genoteer is. Media24 is dus onderhewig aan die noteringsvereistes van die JSE, asook wetgewing van toepassing op openbare genoteerde maatskappye in Suid-Afrika (waar van toepassing op 'n filiaal van 'n maatskappy wat op die JSE genoteer is) en die riglyne in die King-kode en -verslag oor korporatiewe bestuurstoesig vir Suid-Afrika van 2009 (King III). Voldoening aan die JSE- en toepaslike LSE-noteringsvereistes word deur die ouditkomitee van die direksie gemonitor. Die direksie se oudit-, risiko-, mensehulpbronneen vergoedings-, nominasie- en veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitees speel sleutelrolle om goeie korporatiewe bestuurs toesig te verseker. Die groep gebruik onafhanklike eksterne adviseurs om regulatoriese ontwikkelinge te monitor sodat bestuur aanbevelings oor sake rakende korporatiewe bestuurstoesig aan die Media24direksie kan voorlê. Toepassing van en benadering tot King III Die direksie en sy komitees moet toesien dat die beginsels en praktyke soos vervat in King III toegepas en by die bestuurstoesigpraktyke van maatskappye in die groep ingelyf word. 'n Gedissiplineerde rapporteringstruktuur verseker dat Media24 Beherend se direksie ten volle bewus is van filiale se bedrywighede, risiko's en geleenthede. Alle beheerde entiteite in die groep moet die beginsels van King III, soos van toepassing op hul ondernemings, onderskryf. Sake- en bestuurstoesigstrukture het duidelike goedkeuringsraamwerke. Media24 se oudit- en risikokomitees monitor nakoming en vordering en doen verslag hieroor aan die Media24-direksie. Die samestelling van die direksiekomitees is gedurende die afgelope jaar hersien en waar nodig gewysig. Nadere besonderhede hiervan én van die ondernemingswye risikobestuursraamwerk is by die jaarverslag ingesluit. Volgens die oorheersende beginsel in King III om toe te pas of te verduidelik, is die direksie na sy beste wete oortuig dat die groep prosesse ter ondersteuning van die beginsels van King III, soos van toepassing op die groep, gevolg het of tans vestig. King III bepaal dat direkteure 'n praktiese begrip moet hê van die uitwerking van die wette, reëls, kodes en standaarde wat op die maatskappy en sy besigheid van toepassing is. Die maatskappy vertolk nie hierdie bepalings dat dit beteken die direksie moet oor regskundigheid op alle gebiede waar die maatskappy bedrywig is beskik, of vertroud wees met alle wette wat op die maatskappy en Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013