Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 113

bladsy 2 Omvang van verslag en gerusstelling Media24 doen sedert 2008 jaarliks aan Die inligting oor breedgebaseerde swart belanghebbendes verslag oor sy nie-finansiële ekonomiese bemagtiging (BGSEB) is prestasie. Dit is die derde geïntegreerde deur AQRate geverifieer. jaarverslag waarin finansiële en nie-finansiële prestasie gekombineer word om 'n vollediger begrip van die groep te gee. Dit dek die finansiële jaar van 1 April 2012 tot 31 Maart 2013. Terugvoer kan regstreeks aan gri@media24.com gerig word. Die verslag is opgestel volgens die riglyne van Vooruitskouingsverklarings Hierdie verslag kan vooruitskouende verklarings bevat soos gedefinieer in die Verenigde State se "Private Securities Litigation Reform Act" van 1995. Woorde soos "glo", "verwag", "voorneem", "beoog", "wil", "beplan", "mag", "streef" en soortgelyke uitdrukkings word die Globale Verslagdoeningsinisiatief (GRI) en die gebruik om sodanige verklarings te identifiseer, aanbevelings van die jongste King-verslag oor maar is nie die enigste manier waarop sodanige korporatiewe bestuurstoesig in Suid-Afrika verklarings geïdentifiseer word nie. Hoewel (bekend as King III). hierdie vooruitskouende verklarings ons sienings Hierdie verslag sluit die finansiële prestasie en toekomsverwagtings verteenwoordig, kan 'n van die Media24 Beherend-groep en sy filiale, aantal risiko's, onsekerhede en ander belangrike gesamentlike ondernemings en geassosieerde faktore meebring dat werklike ontwikkelinge en maatskappye in. Verslagdoening oor nie-finansiële resultate wesenlik van ons verwagtings verskil. prestasie dek die hele Media24 Beherend-groep. Dit sluit faktore in wat ons ondernemings en Ons ontwikkel ons groep se verslagdoening- finansiële prestasie negatief kan beïnvloed. Ons standaarde sodat ons openbaarmaking meer is geensins onder verpligting (en ontken sinvol en meetbaar vir ons belanghebbendes uitdruklik enige sodanige verpligting) om ons sal wees. vooruitskouings – hetsy as gevolg van nuwe Die finansiële inligting wat uit die geouditeerde inligting, toekomstige gebeure of andersins – by gekonsolideerde finansiële jaarstate van Media24 te werk of te wysig nie. Beleggers word gemaan Beherend Eiendoms Beperk vir die jaar geëindig om nie te veel staat te maak op enige 31 Maart 2013 verkry is, is korrek weergegee in hierdie geïntegreerde jaarverslag. Sien bladsy 75 vooruitskouings wat in hierdie jaarverslag vervat is nie. vir PricewaterhouseCoopers Geïnk. se verslag. Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013