Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 113 of 113

bladsy 112 Aantekeninge by die volmagvorm Notes to the form of proxy Die volgende sal van toepassing wees ten opsigte van gevolmagtigdes/The following provisions shall apply in relation to proxies: 1. Aandeelhouer van die maatskappy kan enige persoon (insluitend 'n persoon wat nie 'n aandeelhouer van die maatskappy is nie) as 'n 'n gevolmagtigde benoem om aan die algemene jaarvergadering van die maatskappy deel te neem, daarop te praat en daarop te stem. 'n Aandeelhouer mag dus die naam van 'n gevolmagtigde of die name van twee alternatiewe gevolmagtigdes van die aandeelhouer se keuse in die toepaslike ruimte invul, met of sonder skrapping van "die voorsitter van die maatskappy of, indien nie hy/sy nie, die voorsitter van die algemene jaarvergadering". Die persoon wie se naam eerste op die volmagvorm verskyn en wat by die algemene jaarvergadering teenwoordig is, sal geregtig wees om as gevolmagtigde op te tree met uitsluiting van diegene wie se name daarna volg./A shareholder of the company may appoint any individual (including an individual who is not a shareholder of the company) as a proxy to participate in, and speak and vote at, the annual general meeting of the company. A shareholder may therefore insert the name of a proxy or the names of two alternative proxies of the shareholder's choice in the space provided, with or without deleting "the chair of the company or, failing him/her, the chair of the annual general meeting". The person whose name stands first on the proxy form and who is present at the annual general meeting will be entitled to act as proxy to the exclusion of those whose names follow. 2. Aandeelhouer kan twee of meer persone gelyktydig as gevolmagtigdes benoem en meer as een gevolmagtigde benoem om stemregte uit te 'n oefen wat verbonde is aan verskillende sekuriteite wat deur die aandeelhouer gehou word/A shareholder may appoint two or more persons concurrently as proxies and may appoint more than one proxy to exercise voting rights attached to different securities held by the shareholder. 3. Volmaginstrument moet op skrif, gedateer en deur die aandeelhouer onderteken wees./A proxy instrument must be in writing, dated and 'n signed by the shareholder. 4. n Gevolmagtigde kan sy/haar gesag om namens die aandeelhouer op te tree aan 'n ander persoon delegeer, onderhewig aan enige beperkings ' soos uiteengesit in die instrument waarvolgens die gevolmagtigde benoem is./A proxy may delegate his/her authority to act on behalf of the shareholder to another person subject to any restrictions set out in the instrument appointing the proxy. 5. n Afskrif van die instrument waarvolgens 'n gevolmagtigde benoem is, moet by die maatskappy afgelewer word, of aan enige ander persoon ' namens die maatskappy, voordat die gevolmagtigde enige regte van die aandeelhouer by die algemene jaarvergadering uitoefen./A copy of the instrument appointing a proxy must be delivered to the company, or to any other person on behalf of the company, before the proxy exercises any rights of the shareholder at the annual general meeting. 6. Ongeag die formaat van die instrument wat gebruik word om die gevolmagtigde te benoem, (i) word die benoeming op enige tydstip opgeskort en in soverre die aandeelhouer besluit om direk en persoonlik te handel in die uitoefening van enige regte as 'n aandeelhouer, (ii) kan die benoeming herroep word, tensy die gevolmagtigdebenoeming uitdruklik anders bepaal, en (iii) indien die benoeming herroep kan word, kan 'n aandeelhouer die gevolmagtigdebenoeming herroep deur dit skriftelik te kanselleer of 'n later onverenigbare benoeming van 'n gevolmagtigde te doen en 'n afskrif van die herroepingsinstrument by die gevolmagtigde en die maatskappy af te lewer./Irrespective of the form of instrument used to appoint the proxy (i) the appointment is suspended at any time and, to the extent that the shareholder chooses to act directly and in person in the exercise of any rights as a shareholder, (ii) the appointment is revocable unless the proxy appointment expressly states otherwise and (iii) if the appointment is revocable, a shareholder may revoke the proxy appointment by cancelling it in writing or making a later inconsistent appointment of a proxy and delivering a copy of the revocation instrument to the proxy and the company. 7. ie gevolmagtigde is geregtig om enige stemreg van die aandeelhouer sonder aanwysing uit te oefen of hom/haar daarvan te weerhou om dit uit D te oefen, behalwe in soverre die maatskappy se akte van oprigting of die instrument waarvolgens die gevolmagtigde benoem is anders bepaal./ The proxy is entitled to exercise, or abstain from exercising, any voting right of the shareholder without direction except to the extent that the memorandum of incorporation of the company, or the instrument appointing the proxy, provides otherwise. 8. Aandeelhouer se opdragte aan die gevolmagtigde moet aangedui word deur 'n 'X' in die toepaslike ruimte aan te bring. Versuim om dit na te 'n kom, sal geag word om die voorsitter van die algemene jaarvergadering, indien hy/sy die gemagtigde gevolmagtigde is, te magtig om ten gunste van die besluite by die algemene jaarvergadering te stem, of enige ander gevolmagtigde te magtig om by die algemene jaarvergadering na goeddunke te stem of buite stemming te bly, ten opsigte van die aandeelhouer se totale aandeelhouding./A shareholder's instructions to the proxy must be indicated by the insertion of an 'X' in the appropriate box provided. Failure to comply with the above will be deemed to authorise the chair of the annual general meeting, if he/she is the authorised proxy, to vote in favour of the resolutions at the annual general meeting, or any other proxy to vote or abstain from voting at the annual general meeting as he/she deems fit, in respect of the shareholder's total holding. 9. Elke aandeelhouer wat self teenwoordig is of deur 'n gevolmagtigde verteenwoordig word en geregtig is om te stem, het met die opsteek van hande slegs een stem en, in 'n stemming met stembriefies, een stem vir elke gewone aandeel wat daardie aandeelhouer hou./Every shareholder present in person or by proxy and entitled to vote shall, on a show of hands, have only one vote and, upon a poll, every shareholder shall have one vote for every ordinary share held. 10. Stawende dokumente ter bevestiging van die magtiging van die persoon wat hierdie volmagvorm in 'n verteenwoordigende hoedanigheid teken, moet by hierdie volmagvorm aangeheg wees, tensy dit voorheen deur die maatskappy aangeteken is of deur die voorsitter van die algemene jaarvergadering kwytgeskeld is./Documentary evidence establishing the authority of the person signing this form of proxy in a representative capacity must be attached to this form of proxy unless previously recorded by the company or waived by the chair of the annual general meeting. 11. Volmagvorms moet ingehandig word by of gepos word aan die oordragsekretaris van die maatskappy, Link Market Services South Africa Eiendoms Beperk, om hulle teen nie later nie as agt-en-veertig (48) uur (Saterdae, Sondae en vakansiedae word nie in berekening gebring nie) voor die algemene jaarvergadering te bereik by die 13de verdieping, Rennie House, Ameshoffstraat 19, Braamfontein 2001, of Posbus 4844, Johannesburg 2000./Forms of proxy must be lodged with, or posted to, the transfer secretaries, Link Market Services South Africa Proprietary Limited, 13th floor, Rennie House, 19 Ameshoff Street, Braamfontein 2001, or PO Box 4844, Johannesburg 2000, not less than forty-eight (48) hours (Saturdays, Sundays and public holidays shall not be taken into consideration) before the annual general meeting. Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013