Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 112 of 113

bladsy 111 Volmagvorm/Form of proxy WELKOM YIZANI BELEGGINGS (RF) BEPERK/WELKOM YIZANI INVESTMENTS (RF) LIMITED (Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika)/(Incorporated in the Republic of South Africa) (Registrasienommer: 2006/021434/06)/(Registration number: 2006/021434/06) (die maatskappy)/(the company) Vir gebruik deur aandeelhouers by die sewende algemene jaarvergadering wat op Maandag 2 September 2013 onmiddellik ná afsluiting van die algemene jaarvergadering van Media24 Beherend Eiendoms Beperk wat om 11:00 op daardie dag sal plaasvind by Saal 4B, Kaapstadse Internasionale Konvensiesentrum, Convention Square, Laer Langstraat 1, Kaapstad, gehou word. Neem kennis dat die registrasietoonbank vir doeleindes van registrasie om by hierdie vergadering te kan stem op Maandag 2 September 2013, om 10:45 op hierdie dag sal sluit./For use by shareholders at the seventh annual general meeting to be held at Hall 4B, Cape Town International Convention Centre, Convention Square, 1 Lower Long Street, Cape Town, on Monday 2 September 2013 immediately after the conclusion of the annual general meeting of Media24 Holdings Proprietary Limited which is scheduled to be held at 11:00 on that day. Note that the registration counter for purposes of registration to vote at this meeting on Monday 2 September 2013, will close at 10:45 on this day. Ek/Ons/I/We of/van (adres)/(address) wat 'n houer(s) is van/being a holder(s) of Welkom Yizani gewone aandele in die maatskappy, stel hiermee aan volgens my magtiging (sien aantekening 1)/Welkom Yizani ordinary shares in the company, hereby appoint according to my authorisation (see note 1) 1. van /of of, indien nie hy/sy nie,/or, failing him/her, 2. of/van of, indien nie hy/sy nie/or, failing him/her, 3. ie voorsitter van die maatskappy of, indien nie hy/sy nie, die voorsitter van die algemene jaarvergadering as my/ons gevolmagtigde om namens my/ons te stem by d die algemene jaarvergadering van die maatskappy wat op Maandag 2 September 2013 onmiddellik ná afsluiting van die algemene jaarvergadering van Media24 Beherend Eiendoms Beperk wat om 11:00 op daardie dag sal plaasvind by Saal 4B, Kaapstadse Internasionale Konvensiesentrum, Convention Square, Laer Langstraat 1, Kaapstad, gehou word, of by enige verdaging daarvan, en oor die algemeen as my/ons gevolmagtigde by genoemde algemene jaarvergadering op te tree/the chair of the company or, failing him/her, the chair of the annual general meeting as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the annual general meeting of the company to be held at Hall 4B, Cape Town International Convention Centre, Convention Square, 1 Lower Long Street, Cape Town, on Monday 2 September 2013 immediately after the conclusion of the annual general meeting of Media24 Holdings Proprietary Limited which is scheduled to be held at 11:00 on that day or at any adjournment thereof, and generally to act as my/our proxy at the said annual general meeting. Ek/Ons wil soos volg stem (sien aantekening 8)/I/We desire to vote as follows (see note 8): Ten gunste van/ In favour of Teen / Against Buite stemming Abstain Gewone besluit 1/Ordinary resolution 1: Aanvaarding van finansiële jaarstate/Acceptance of annual financial statements. Gewone besluit 2/Ordinary resolution 2: Goedkeuring van dividende/Approval of dividends. –  gewone aandeel-dividend/ ordinary share dividend – voorkeuraandeel-dividend/preference share dividend Gewone besluit 3/Ordinary resolution 3: Aanstelling van PricewaterhouseCoopers Geïnk. as ouditeur/Appointment of PricewaterhouseCoopers Inc. as auditor. Gewone besluit 4/Ordinary resolution 4: Aanstelling van prof R C C Jafta as direkteur/Appointment of Prof R C C Jafta as director. Gewone besluit 5/Ordinary resolution 5: Herverkiesing van die volgende direkteur/Re-election of the following director: Mr P O Goldhawk/ Mnr P O Goldhawk Gewone besluit 6/Ordinary resolution 6: Aanstelling van ouditkomiteelede/Appointment of audit committee members: Prof R C C Jafta/Prof R C C Jafta Mnr P O Goldhawk/Mr P O Goldhawk Mnr A H Adhikari/Mr A H Adhikari Gewone besluit 7/Ordinary resolution 7: Magtiging om alle besluite wat op die algemene jaarvergadering aangeneem is, uit te voer/ Authorisation to implement all resolutions adopted at annual general meeting. Geteken te/Signed at op hierdie/on this Handtekening /Signature Bygestaan deur (waar van toepassing)/Assisted (where applicable) dag van/day of2013 Elke aandeelhouer is geregtig om een of meer gevolmagtigde(s) (wat nie 'n aandeelhouer(s) van die maatskappy hoef te wees nie) aan te stel/Each shareholder is entitled to appoint one or more proxies (who need not be a shareholder(s) of the company). Sien aantekeninge op keersy/Please see notes overleaf Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013