Naspers

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145387

Contents of this Issue

Navigation

Page 141 of 157

Groep Prestasie Bestuurstoesig Finansieel Inligting Kennisgewing van algemene jaarvergadering Ingevolge die Maatskappywet Nr 71 van 2008, voorsitter van die vergadering soos gewysig ("die Wet"), word hiermee kennis redelikerwys oortuig wees dat die reg gegee dat die nege-en-negentigste algemene van daardie persoon om deel te neem jaarvergadering van Naspers Beperk en te stem, hetsy as 'n aandeelhouer of ("die maatskappy" of "Naspers") op Vrydag as 'n gevolmagtigde vir 'n aandeelhouer, 30 Augustus 2013 om 11:15 op die 17de redelikerwys bevestig is. Vorms van verdieping van die Naspers-sentrum, Heerengracht identifikasie sluit geldige identiteits- 40, Kaapstad, Suid-Afrika, gehou sal word. dokumente, rybewyse en paspoorte in. Rekorddatum, bywoning en stemming vir voltooiing word aangeheg vir die gebruik van Die rekorddatum vir die vergadering (dit is naam-" gedematerialiseerde aandeelhouers wat die datum wat gebruik word om te bepaal by die algemene jaarvergadering verteenwoordig watter aandeelhouers geregtig is om aan die wil word. Die voltooiing van 'n volmagvorm vergadering deel te neem en daarop te stem) is verhoed nie die betrokke aandeelhouer om die 16 Augustus 2013. algemene jaarvergadering by te woon en daarop 'n Volmagvorm met die nodige aanwysings Stemming by die algemene jaarvergadering sal by wyse van stembriewe geskied en nie deur 'n opsteek van hande nie. 'n Aandeelhouer wat geregtig is om aandeelhouers met aandelesertifikate en "eie te stem nie (in die plek van die aandeelhouer se gevolmagtigde). Houers van gedematerialiseerde aandele, uitgesonderd "eie naam-" gedematerialiseerde die vergadering by te woon en daarop aandeelhouers, wat by die algemene te stem, mag 'n gevolmagtigde benoem jaarvergadering wil stem, moet hul sentrale om die vergadering in die plek van die sekuriteitebewaarplek-deelnemer (SSBD) of aandeelhouer by te woon, daaraan makelaar op sodanige wyse en teen sodanige deel te neem en daarop te stem. spertyd soos deur hul SSBD of makelaar bepaal, 'n Gevolmagtigde hoef nie 'n aandeel- dienooreenkomstig in kennis stel. houer van die maatskappy te wees nie. Houers van gedematerialiseerde aandele, Voordat enige persoon 'n aandeel- uitgesonderd "eie naam-" gedematerialiseerde houersvergadering kan bywoon aandeelhouers, wat die algemene jaarvergadering of daaraan kan deelneem, moet daardie persoonlik wil bywoon, moet so gou as moontlik persoon redelikerwys bevredigende die nodige magtiging deur middel van hul SSBD of identifikasie kan verskaf, en moet die makelaar reël. 140 Naspers- geïntegreerde jaarverslag 2013

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Naspers - Geïntegreerde jaarverslag 2013